genetics

genetics là gì? Ý nghĩa của từ genetics di truyền học

  • genetics là gì ?

  • Ý nghĩa của từ genetics là gì ?
  • genetics là gì trong toán học ?
  • genetics dịch
  • genetics dictionary
  • genetics là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ genetics trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ genetics trong toán học
  • genetics tiếng việt là gì ?
  • What is genetics in english ?