generic

generic là gì? Ý nghĩa của từ generic chung (cho một loại); hhđs. sinh || đồng loại

  • generic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generic là gì ?
  • generic là gì trong toán học ?
  • generic dịch
  • generic dictionary
  • generic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generic trong toán học
  • generic tiếng việt là gì ?
  • What is generic in english ?