generatrix

generatrix là gì? Ý nghĩa của từ generatrix đường sinh

  • generatrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generatrix là gì ?
  • generatrix là gì trong toán học ?
  • generatrix dịch
  • generatrix dictionary
  • generatrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generatrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generatrix trong toán học
  • generatrix tiếng việt là gì ?
  • What is generatrix in english ?