generator of a surface

generator of a surface là gì? Ý nghĩa của từ generator of a surface đường sinh của một mặt kẻ

  • generator of a surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generator of a surface là gì ?
  • generator of a surface là gì trong toán học ?
  • generator of a surface dịch
  • generator of a surface dictionary
  • generator of a surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generator of a surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generator of a surface trong toán học
  • generator of a surface tiếng việt là gì ?
  • What is generator of a surface in english ?