generation

generation là gì? Ý nghĩa của từ generation sự sinh ra, sự tạo thành, thế hệ

  • generation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generation là gì ?
  • generation là gì trong toán học ?
  • generation dịch
  • generation dictionary
  • generation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generation trong toán học
  • generation tiếng việt là gì ?
  • What is generation in english ?