generalized plane stress

generalized plane stress là gì? Ý nghĩa của từ generalized plane stress ứng suất phẳng suy rộng

  • generalized plane stress là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generalized plane stress là gì ?
  • generalized plane stress là gì trong toán học ?
  • generalized plane stress dịch
  • generalized plane stress dictionary
  • generalized plane stress là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generalized plane stress trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generalized plane stress trong toán học
  • generalized plane stress tiếng việt là gì ?
  • What is generalized plane stress in english ?