generalized moment

generalized moment là gì? Ý nghĩa của từ generalized moment xung suy rộng, động lượng suy rộng

  • generalized moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ generalized moment là gì ?
  • generalized moment là gì trong toán học ?
  • generalized moment dịch
  • generalized moment dictionary
  • generalized moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ generalized moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ generalized moment trong toán học
  • generalized moment tiếng việt là gì ?
  • What is generalized moment in english ?