gear ratio

gear ratio là gì? Ý nghĩa của từ gear ratio tỷ số truyền

  • gear ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gear ratio là gì ?
  • gear ratio là gì trong toán học ?
  • gear ratio dịch
  • gear ratio dictionary
  • gear ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gear ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gear ratio trong toán học
  • gear ratio tiếng việt là gì ?
  • What is gear ratio in english ?