gear

gear là gì? Ý nghĩa của từ gear cơ cấu; (cơ cấu) truyền động

  • gear là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gear là gì ?
  • gear là gì trong toán học ?
  • gear dịch
  • gear dictionary
  • gear là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gear trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gear trong toán học
  • gear tiếng việt là gì ?
  • What is gear in english ?