gauge

gauge là gì? Ý nghĩa của từ gauge vl.độ đo, tỷ xích, calip || chia độ, định cỡ

  • gauge là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gauge là gì ?
  • gauge là gì trong toán học ?
  • gauge dịch
  • gauge dictionary
  • gauge là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gauge trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gauge trong toán học
  • gauge tiếng việt là gì ?
  • What is gauge in english ?