gathering

gathering là gì? Ý nghĩa của từ gathering sự tập trung, sự tích lũy

  • gathering là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gathering là gì ?
  • gathering là gì trong toán học ?
  • gathering dịch
  • gathering dictionary
  • gathering là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gathering trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gathering trong toán học
  • gathering tiếng việt là gì ?
  • What is gathering in english ?