gather

gather là gì? Ý nghĩa của từ gather tập trung tích lũy

  • gather là gì ?

  • Ý nghĩa của từ gather là gì ?
  • gather là gì trong toán học ?
  • gather dịch
  • gather dictionary
  • gather là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ gather trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ gather trong toán học
  • gather tiếng việt là gì ?
  • What is gather in english ?