functional completeness

functional completeness là gì? Ý nghĩa của từ functional completeness tính đầy đủ hàm

  • functional completeness là gì ?

  • Ý nghĩa của từ functional completeness là gì ?
  • functional completeness là gì trong toán học ?
  • functional completeness dịch
  • functional completeness dictionary
  • functional completeness là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ functional completeness trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ functional completeness trong toán học
  • functional completeness tiếng việt là gì ?
  • What is functional completeness in english ?