function

function là gì? Ý nghĩa của từ function hàm

  • function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ function là gì ?
  • function là gì trong toán học ?
  • function dịch
  • function dictionary
  • function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ function trong toán học
  • function tiếng việt là gì ?
  • What is function in english ?