frontier property

frontier property là gì? Ý nghĩa của từ frontier property tính chất biên

  • frontier property là gì ?

  • Ý nghĩa của từ frontier property là gì ?
  • frontier property là gì trong toán học ?
  • frontier property dịch
  • frontier property dictionary
  • frontier property là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ frontier property trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ frontier property trong toán học
  • frontier property tiếng việt là gì ?
  • What is frontier property in english ?