fractile

fractile là gì? Ý nghĩa của từ fractile tk.điểm phân vị

  • fractile là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fractile là gì ?
  • fractile là gì trong toán học ?
  • fractile dịch
  • fractile dictionary
  • fractile là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fractile trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fractile trong toán học
  • fractile tiếng việt là gì ?
  • What is fractile in english ?