four-leafed rose

four-leafed rose là gì? Ý nghĩa của từ four-leafed rose hình hoa hồng bốn cánh (đồ thị của r = asin2θ)

  • four-leafed rose là gì ?

  • Ý nghĩa của từ four-leafed rose là gì ?
  • four-leafed rose là gì trong toán học ?
  • four-leafed rose dịch
  • four-leafed rose dictionary
  • four-leafed rose là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ four-leafed rose trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ four-leafed rose trong toán học
  • four-leafed rose tiếng việt là gì ?
  • What is four-leafed rose in english ?