forward

forward là gì? Ý nghĩa của từ forward về phía trước, đi trước, vượt trước

  • forward là gì ?

  • Ý nghĩa của từ forward là gì ?
  • forward là gì trong toán học ?
  • forward dịch
  • forward dictionary
  • forward là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ forward trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ forward trong toán học
  • forward tiếng việt là gì ?
  • What is forward in english ?