focal involution

focal involution là gì? Ý nghĩa của từ focal involution phép đối hợp tiêu

  • focal involution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ focal involution là gì ?
  • focal involution là gì trong toán học ?
  • focal involution dịch
  • focal involution dictionary
  • focal involution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ focal involution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ focal involution trong toán học
  • focal involution tiếng việt là gì ?
  • What is focal involution in english ?