focal conic

focal conic là gì? Ý nghĩa của từ focal conic cônic tiêu

  • focal conic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ focal conic là gì ?
  • focal conic là gì trong toán học ?
  • focal conic dịch
  • focal conic dictionary
  • focal conic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ focal conic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ focal conic trong toán học
  • focal conic tiếng việt là gì ?
  • What is focal conic in english ?