focal chord

focal chord là gì? Ý nghĩa của từ focal chord dây tiêu

  • focal chord là gì ?

  • Ý nghĩa của từ focal chord là gì ?
  • focal chord là gì trong toán học ?
  • focal chord dịch
  • focal chord dictionary
  • focal chord là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ focal chord trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ focal chord trong toán học
  • focal chord tiếng việt là gì ?
  • What is focal chord in english ?