flow resistance

flow resistance là gì? Ý nghĩa của từ flow resistance sức cản của dòng

  • flow resistance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flow resistance là gì ?
  • flow resistance là gì trong toán học ?
  • flow resistance dịch
  • flow resistance dictionary
  • flow resistance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flow resistance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flow resistance trong toán học
  • flow resistance tiếng việt là gì ?
  • What is flow resistance in english ?