floating-point

floating-point là gì? Ý nghĩa của từ floating-point mt.dấu phẩy động

  • floating-point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ floating-point là gì ?
  • floating-point là gì trong toán học ?
  • floating-point dịch
  • floating-point dictionary
  • floating-point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ floating-point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ floating-point trong toán học
  • floating-point tiếng việt là gì ?
  • What is floating-point in english ?