flexible cord

flexible cord là gì? Ý nghĩa của từ flexible cord mt.dây uốn được; cơ. dây mền

  • flexible cord là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flexible cord là gì ?
  • flexible cord là gì trong toán học ?
  • flexible cord dịch
  • flexible cord dictionary
  • flexible cord là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flexible cord trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flexible cord trong toán học
  • flexible cord tiếng việt là gì ?
  • What is flexible cord in english ?