flat extension

flat extension là gì? Ý nghĩa của từ flat extension mở rông phẳng

  • flat extension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ flat extension là gì ?
  • flat extension là gì trong toán học ?
  • flat extension dịch
  • flat extension dictionary
  • flat extension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ flat extension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ flat extension trong toán học
  • flat extension tiếng việt là gì ?
  • What is flat extension in english ?