fixed point

fixed point là gì? Ý nghĩa của từ fixed point điểm bất động, điểm cố định

  • fixed point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fixed point là gì ?
  • fixed point là gì trong toán học ?
  • fixed point dịch
  • fixed point dictionary
  • fixed point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fixed point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fixed point trong toán học
  • fixed point tiếng việt là gì ?
  • What is fixed point in english ?