fixed-base index

fixed-base index là gì? Ý nghĩa của từ fixed-base index tk.chỉ số có cơ sở không đổi, chỉ số có chu kỳ cơ bản không đổi

  • fixed-base index là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fixed-base index là gì ?
  • fixed-base index là gì trong toán học ?
  • fixed-base index dịch
  • fixed-base index dictionary
  • fixed-base index là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fixed-base index trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fixed-base index trong toán học
  • fixed-base index tiếng việt là gì ?
  • What is fixed-base index in english ?