fixation

fixation là gì? Ý nghĩa của từ fixation top.sự cố định

  • fixation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fixation là gì ?
  • fixation là gì trong toán học ?
  • fixation dịch
  • fixation dictionary
  • fixation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fixation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fixation trong toán học
  • fixation tiếng việt là gì ?
  • What is fixation in english ?