fist curvature

fist curvature là gì? Ý nghĩa của từ fist curvature độ cong, độ cong thứ nhất (của đường cong ghềnh)

  • fist curvature là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fist curvature là gì ?
  • fist curvature là gì trong toán học ?
  • fist curvature dịch
  • fist curvature dictionary
  • fist curvature là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fist curvature trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fist curvature trong toán học
  • fist curvature tiếng việt là gì ?
  • What is fist curvature in english ?