first name

geometric meaninglà gì? Ý nghĩa của từ geometric meaning Tên chính thức

 • First Name: Tên của bạn -> Ví dụ như: Lan, Việt, Khoa, Thện,…
 • Middle Name: Tên đệm -> Ví dụ như: Bích, Phương, Thị, Văn, Minh…
 • Last name = Surname = Family name: Họ của bạn (ở một số nơi hay Family name hoặc Surname name dùng thay Last name) -> ví dụ: Nguyễn, Phạm, Lê,…
 • first name là gì ?

 • Ý nghĩa của từ first name là gì ?
 • first name là gì trong toán học ?
 • first name dịch
 • first name dictionary
 • first name là danh từ, động từ hay tính từ ?
 • Thuật ngữ first name trong toán học

 • Cách dịch thuật ngữ first name trong toán học
 • first name tiếng việt là gì ?
 • What is first name in english ?