financial

financial là gì? Ý nghĩa của từ financial kt.(thuộc) tài chính

  • financial là gì ?

  • Ý nghĩa của từ financial là gì ?
  • financial là gì trong toán học ?
  • financial dịch
  • financial dictionary
  • financial là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ financial trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ financial trong toán học
  • financial tiếng việt là gì ?
  • What is financial in english ?