filter

filter là gì? Ý nghĩa của từ filter vl.cái lọc, bộ lọc, máy lọc

  • filter là gì ?

  • Ý nghĩa của từ filter là gì ?
  • filter là gì trong toán học ?
  • filter dịch
  • filter dictionary
  • filter là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ filter trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ filter trong toán học
  • filter tiếng việt là gì ?
  • What is filter in english ?