film

film là gì? Ý nghĩa của từ film vl.phim, màng // chụp phim

  • film là gì ?

  • Ý nghĩa của từ film là gì ?
  • film là gì trong toán học ?
  • film dịch
  • film dictionary
  • film là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ film trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ film trong toán học
  • film tiếng việt là gì ?
  • What is film in english ?