file

file là gì? Ý nghĩa của từ file mt.bộ phận ghi chữ, phiếu ghi tên

  • file là gì ?

  • Ý nghĩa của từ file là gì ?
  • file là gì trong toán học ?
  • file dịch
  • file dictionary
  • file là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ file trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ file trong toán học
  • file tiếng việt là gì ?
  • What is file in english ?