file computer

file computer là gì? Ý nghĩa của từ file computer máy thông tin thống kê

  • file computer là gì ?

  • Ý nghĩa của từ file computer là gì ?
  • file computer là gì trong toán học ?
  • file computer dịch
  • file computer dictionary
  • file computer là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ file computer trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ file computer trong toán học
  • file computer tiếng việt là gì ?
  • What is file computer in english ?