fiducial distrribution

fiducial distrribution là gì? Ý nghĩa của từ fiducial distrribution tk.phân phối tin cậy

  • fiducial distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fiducial distrribution là gì ?
  • fiducial distrribution là gì trong toán học ?
  • fiducial distrribution dịch
  • fiducial distrribution dictionary
  • fiducial distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fiducial distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fiducial distrribution trong toán học
  • fiducial distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is fiducial distrribution in english ?