fibration

fibration là gì? Ý nghĩa của từ fibration sự phân thớ

  • fibration là gì ?

  • Ý nghĩa của từ fibration là gì ?
  • fibration là gì trong toán học ?
  • fibration dịch
  • fibration dictionary
  • fibration là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ fibration trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ fibration trong toán học
  • fibration tiếng việt là gì ?
  • What is fibration in english ?