ferroelectricity

ferroelectricity là gì? Ý nghĩa của từ ferroelectricity tính sắt điện

  • ferroelectricity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ ferroelectricity là gì ?
  • ferroelectricity là gì trong toán học ?
  • ferroelectricity dịch
  • ferroelectricity dictionary
  • ferroelectricity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ ferroelectricity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ ferroelectricity trong toán học
  • ferroelectricity tiếng việt là gì ?
  • What is ferroelectricity in english ?