feed-back servo-system

feed-back servo-system là gì? Ý nghĩa của từ feed-back servo-system hệ secvô phản liên

  • feed-back servo-system là gì ?

  • Ý nghĩa của từ feed-back servo-system là gì ?
  • feed-back servo-system là gì trong toán học ?
  • feed-back servo-system dịch
  • feed-back servo-system dictionary
  • feed-back servo-system là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ feed-back servo-system trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ feed-back servo-system trong toán học
  • feed-back servo-system tiếng việt là gì ?
  • What is feed-back servo-system in english ?