factory

factory là gì? Ý nghĩa của từ factory nhà máy, xưởng

  • factory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ factory là gì ?
  • factory là gì trong toán học ?
  • factory dịch
  • factory dictionary
  • factory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ factory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ factory trong toán học
  • factory tiếng việt là gì ?
  • What is factory in english ?