factory-built

factory-built là gì? Ý nghĩa của từ factory-built mt.chế tạo ở nhà máy

  • factory-built là gì ?

  • Ý nghĩa của từ factory-built là gì ?
  • factory-built là gì trong toán học ?
  • factory-built dịch
  • factory-built dictionary
  • factory-built là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ factory-built trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ factory-built trong toán học
  • factory-built tiếng việt là gì ?
  • What is factory-built in english ?