extreme point

extreme point là gì? Ý nghĩa của từ extreme point điểm ở đầu, điểm cực trị

  • extreme point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ extreme point là gì ?
  • extreme point là gì trong toán học ?
  • extreme point dịch
  • extreme point dictionary
  • extreme point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ extreme point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ extreme point trong toán học
  • extreme point tiếng việt là gì ?
  • What is extreme point in english ?