external storage

external storage là gì? Ý nghĩa của từ external storage mt.bộ nhớ ngoài

  • external storage là gì ?

  • Ý nghĩa của từ external storage là gì ?
  • external storage là gì trong toán học ?
  • external storage dịch
  • external storage dictionary
  • external storage là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ external storage trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ external storage trong toán học
  • external storage tiếng việt là gì ?
  • What is external storage in english ?