external saltus

external saltus là gì? Ý nghĩa của từ external saltus điểm gián đoạn ngoài

  • external saltus là gì ?

  • Ý nghĩa của từ external saltus là gì ?
  • external saltus là gì trong toán học ?
  • external saltus dịch
  • external saltus dictionary
  • external saltus là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ external saltus trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ external saltus trong toán học
  • external saltus tiếng việt là gì ?
  • What is external saltus in english ?