external memory

external memory là gì? Ý nghĩa của từ external memory bộ nhớ ngoài

  • external memory là gì ?

  • Ý nghĩa của từ external memory là gì ?
  • external memory là gì trong toán học ?
  • external memory dịch
  • external memory dictionary
  • external memory là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ external memory trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ external memory trong toán học
  • external memory tiếng việt là gì ?
  • What is external memory in english ?