external force

external force là gì? Ý nghĩa của từ external force lực ngoài, ngoại lực

  • external force là gì ?

  • Ý nghĩa của từ external force là gì ?
  • external force là gì trong toán học ?
  • external force dịch
  • external force dictionary
  • external force là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ external force trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ external force trong toán học
  • external force tiếng việt là gì ?
  • What is external force in english ?