extensive

extensive là gì? Ý nghĩa của từ extensive rộng rãi

  • extensive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ extensive là gì ?
  • extensive là gì trong toán học ?
  • extensive dịch
  • extensive dictionary
  • extensive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ extensive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ extensive trong toán học
  • extensive tiếng việt là gì ?
  • What is extensive in english ?