exponential oscillation

exponential oscillation là gì? Ý nghĩa của từ exponential oscillation dao động theo luật mũ

  • exponential oscillation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exponential oscillation là gì ?
  • exponential oscillation là gì trong toán học ?
  • exponential oscillation dịch
  • exponential oscillation dictionary
  • exponential oscillation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exponential oscillation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exponential oscillation trong toán học
  • exponential oscillation tiếng việt là gì ?
  • What is exponential oscillation in english ?