exponential distrribution

exponential distrribution là gì? Ý nghĩa của từ exponential distrribution phân phối mũ

  • exponential distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ exponential distrribution là gì ?
  • exponential distrribution là gì trong toán học ?
  • exponential distrribution dịch
  • exponential distrribution dictionary
  • exponential distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ exponential distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ exponential distrribution trong toán học
  • exponential distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is exponential distrribution in english ?