expectation

expectation là gì? Ý nghĩa của từ expectation tk.kỳ vọng

  • expectation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ expectation là gì ?
  • expectation là gì trong toán học ?
  • expectation dịch
  • expectation dictionary
  • expectation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ expectation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ expectation trong toán học
  • expectation tiếng việt là gì ?
  • What is expectation in english ?